Statistická termodynamika (STD)

Přednášející: Mgr. František Karlický, Ph.D.

Obsah

 1. Úvod, axiomy, základní pojmy a vztahy fenomenologické termodynamiky
 2. Statistické soubory, postuláty statistické termodynamiky, mikrostav a jeho váha, pravdepodobnost v mikrokanonickém a kanonickém souboru
 3. Soustava identických částic, Maxwellova-Boltzmannova, Fermiho-Diracova a Boseova-Einsteinova statistická termodynamika
 4. Partiční a termodynamické funkce, Boltzmannův vztah pro entropii, fluktuace
 5. Ideální plyn, partiční funkce, translační, rotační, vibrační a elektronické příspěvky
 6. Ideální krystal, Einsteinova teorie, Debyeova teorie, fonony, elektronový plyn
 7. Mezimolekulární síly, jejich podstata, párové a vícečásticové potenciály
 8. Reálný plyn, konfigurační integrál, viriálová stavová rovnice, viriální koeficienty
 9. Kapaliny, vnitřní struktura, párová distribuční funkce, tekutiny, van der Waalsova rovnice, buňkové teorie, poruchové teorie, teorie integrálních rovnic
 10. Adsorpce, Langmuirova izoterma a izoterma BET, interakce plyn-povrch
 11. Chemické aplikace statistické termodynamiky, chemická kinetika, chemická rovnováha
 12. Počítačová chemie a statistická termodynamika, metoda molekulární dynamiky a metoda Monte Carlo

Literatura

Základní:

Rozšiřující:

Zakončení

Ústní zkouška (student musí být schopen diskuze na dané téma.). Ústní zkoušce předchází písemný test (obsaženy jsou také výpočetní príklady), který musí student splnit na 70% možných bodů.