Fyzikální chemie

 Charakteristika

Skladbou předmětů je obor uzpůsoben vědecké i odborné profilaci pracoviště a navazujícího doktorského studijního programu a poskytuje solidní základy celé fyzikální chemie. Pozornost je věnována jak klasickým tak i moderním kapitolám fyzikální chemie a poskytuje přehled termodynamiky, kinetiky, katalýzy, fotochemie, koloidní chemie, fyzikální chemie nanočástic, elektrochemie, spektroskopických metod, biofyzikální chemie, nekovalentních interakcí, kvantové chemie, molekulového modelování a výpočetní chemie. Student se také seznámí s aplikací těchto disciplín např. v nanotechnologiích, při návrhu nových léčiv, biomedicínckých aplikacích, dekontaminacích podzemních vod apod. Magisterský dvouletý studijní program fyzikální chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky s rozsáhlými znalosti v oblasti fyzikální chemie, kteří naleznou uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu. Absolvent magisterského dvouletého studijního programu fyzikální chemie má přehled o všech základních chemických disciplínách, jakými jsou anorganická, organická, analytická chemie a biochemie. Absolventi jsou schopni samostatně řešit úkoly teoretické i aplikované fyzikální chemie. Výuka vybraných předmětů je vedena v angličtině, což zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Profil absolventa a cíle studia

Absolvent studijního magisterského programu je kvalifikován v oboru fyzikální chemie a aplikované fyzikální chemie. Základ vzdělání v magisterském oboru fyzikální chemie tvoří znalosti ze základních fyzikálně-chemických disciplín, které jsou rořšířeny o praktické dovednosti v moderní fyzikálně-chemické instrumentaci. Absolvent je vyškolen pro pochopení, kritické vyhodnocení a optimalizaci fyzikálně-chemického problému, se kterými se může setkat v akademické i průmyslové sféře. Vytvořené předpoklady uplatní absolventi tohoto studijního oboru v široké oblasti profesí, kde je vyžadováno odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na fyzikálně chemické základy analytických a syntetických chemických procesů. Absolventi naleznou uplatnění ve všech oborech činnosti, které využívají fyzikálně chemické metody výzkumu a výroby. Jde zejména o chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní a průmyslové laboratoře, zdravotnictví a zemědělství. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou absolventi připraveni na případnou snadnou adaptaci umožňující uplatnění i v jiných oborech.

Charakteristika a cíl diplomových prací

Cílem diplomové práce je řešení výzkumného úkolu z oblasti fyzikální chemie studentem samostatně pod vedením školitele. Student by měl prokázat schopnost samostatně a tvořivě aplikovat poznatky získané během dosavadního studia. Současně by měl vypracovat rešerši za použití monografické, původní literatury a dalších dostupných informačních zdrojů, získat a zpracovat experimentální data a prezentovat výsledky své práce. Důraz je kladen na kvalitu zpracování, interpretaci a prezentaci získaných dat.

Témata diplomových prací

Aktuální témata diplomových prací. Máte-li hlubší zájem o diplomovou práci na naší katedře, neváhejte a kontaktujte garanty jednotlivých prací. Anotaci k diplomové práci získáte kliknutím na příslušné téma práce.

Garant oboru: prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

Garant oboru se věnuje zejména studiu chování a vlastností biomakromolekul (proteinů, DNA a RNA), biologických membrán a fyzikálně-chemickým vlastnostem nových materiálů na bázi uhlíku (grafenu a jeho derivátům, uhlíkovým kvantovým tečkám atp.) s dlouhodobým cílem racionálně navrhovat funkční materiály např. pro senzory, sorpce, katalýzu apod. Věnuje se charakterizaci povrchových vlastností práškových materiálů. Využívá metod počítačových simulací, které také dále rozvíjí (např. metodologie analýzy interních prostorů molekulárních systémů, parametrizace silových polí, vývoj v oblasti metody kvantového Monte Carlo apod.) Mimo tuto činnost se také věnuje spolupráci s průmyslovou sférou v oblasti charakterizace povrchových vlastností práškových materiálů a modelování prostupu látek kůží. Za posledních pět let publikoval přes 100 impaktovaných publikací, které byly více než 1600 krát citovány.