Elektrochemie (ELC)

Přednášející: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Obsah přednášky

Předmět navazuje na přednášku Fyzikální chemie 2. Pozornost je zaměřena jednak na termodynamický popis roztoků elektrolytů, zejména na problém aktivity a jejího měření a otázky transportních dějů. Podstatná část přednášky je věnována popisu kinetiky elektrodových dějů a v praxi používaných elektrochemických metod ve výzkumných a analytických aplikacích. Další část se zabývá existencí membránových potenciálů a jejich využití v praxi. V základních rysech je rovněž rozebrána problematika fotoelektrochemických dějů.Aktivita a aktivitní koeficient. Difúze a migrace v roztocích elektrolytů, měření difúzního koeficientu. Elektrochemické děje v heterogenních soustavách, elektrody a elektrodový potenciál. Elektrodová kinetika - Butler-Volmerova rovnice, Tafelovy rovnice. Vliv transportních procesů na elektrodový děj, reverzibilita elektrodového děje. Experimentální metody elektrodové kinetiky - přehled a základní principy metod. Uspořádání a podmínky elektrochemického experimentu. Potenciostatické metody studia elektrodových reakcí. Cyklická voltametrie. Fotoelektrochemie. Potenciály kapalinového rozhraní. Iontově selektivní elektrody a biologické membrány.