Katedra

katedra

Historie a současnost

Fyzikální chemie byla rozvíjena v rámci oddělení na Katedře anorganické a fyzikální chemie. Nezávislá Katedra fyzikální chemie vznikla 1. března 2003 rozdělením Katedry anorganické a fyzikální chemie a jejím prvním vedoucím byl prof. Jan Lasovský. Přes nedávný vznik patří katedra mezi nejprogresivnější katedry Přírodovědecké fakulty UP a to jak po stránce vědecké tak i výukové. Během posledních let se podařilo pracoviště katedry vybavit špičkovou technikou a také kvalitně personálně obsadit. Katedra od 1. července 2009 sídlí v nové budově PřF na Tř. 17. listopadu 12. Od 1. října 2010 se řada pracovníků Katedry fyzikální chemie zapojila do výzkumu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

Možnosti studia

Katedra zajišťuje výuku fyzikální chemie a příbuzných disciplín (kvantová chemie, spektroskopie, nanomateriálová chemie, elektrochemie, jaderné chemie, molekulového modelování a dalších) ve všech studijních programech chemie a dále v některých programech fyziky a biologie. Katedra navíc garantuje bakalářské studium nanomateriálové chemie a profesní bakalářské studium aplikované chemie, magisterské studium v oborech: fyzikální chemie a materiálová chemie a doktorské studium fyzikální chemie. Na katedře je také akreditováno habilitační a profesorské řízení v oboru fyzikální chemie.

Personální obsazení

Na katedře v současné době působí pět profesorů, sedm docentů a řadu odborných asistentů, asistentů a vědeckých pracovníků. Na katedře studuje cca 25 studentů doktorského studia a řada studentů zde pracuje na svých bakalářských a diplomových pracích. Katedra disponuje moderně vybavenými laboratořemi a to jak pro výzkum, tak i pro výuku a dále má vlastní počítačovou učebnu.

Výzkum

Výzkumná práce katedry se orientuje do oblasti přípravy, charakterizace a modifikace nanomateriálů, dále na analýzu a ovlivnění povrchových vlastností, chování molekulových souborů a biomakromolekul a počítačovou chemii.

Grantová podpora výzkumu

Výzkumná práce Katedry fyzikální chemie je podporována řadou domácích i zahraničních grantů. Na katedře jsou řešeny prestižní národní projekty: Centrum excelence: P208/12/G016: "Controlling structure and function of biomolecules at the molecular level: theory meets experiment" a Centrum kompetence: TE01020218 "Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd".

Domácí i mezinárodní spolupráce

Vybavení

Katedra disponuje kvalitním přístrojovým vybavením v oblastech své specializace. A dále je vybavena softwarem a hardwarem pro molekulové modelování a kvantovou chemii.