Vybavení

Katedra fyzikální chemie disponuje rozsáhlým a moderním přístrojovým parkem, který je zaměřený na hlavní oblasti výzkumu katedry. Díky propojení s Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů využíváme i přístrojového parku RCPTM.

Laboratoř povrchových, tokových a mechanických vlastností

Techniky sdružené v této laboratoři dovolují kvalitativně i kvantitativně posoudit povrchovou energii tuhých látek a její distribuci, smáčivost povrchů, či elektrický potenciál povrchů. Povrchovou energii (povrchové napětí) lze stanovit i pro kapaliny či roztoky povrchově aktivních látek (tenzidů) včetně stanovení jejich kritické micelární koncentrace. Dále je laboratoř vybavena rheologickými technikami jak pro kapalné tak i práškové materiály. Vybavení je doplněno špičkovou trhačkou pro posuzování mechanických vlastností materiálů.

vybaveni1

Vybavení:


Laboratoř pro syntézu a charakterizaci nanomateriálů

Laboratoř je plně vybavena pro syntézu nanomateriálů kovů, oxidů kovů a uhlíkových materiálů. Rukavicový box dovoluje pracovat v ochranné dusíkové atmosféře. Charakterizační techniky dovolují stanovovat distribuci velikosti syntetizovaných nanočástic, základní optické vlastnosti a stanovení obsahu kovů.

vybaveni2

Vybavení:

  • Rukavicový box: GS Glovebox Systemtechnik GmbH
  • Úprava vzorků lyofilizací: Scanvac CoolSafe 55-4 (LaboGene ApS, DK)
  • Šetrné sušení vzorků ve vakuové sušárně: Memmert VO-200 (Memmert GmbH+Co. KG, Germany)
  • Přesné vícekanálové dávkování kapalin pomocí „syringe pump“: Syring Pump NE-1000 (New Era Pump Systems Inc., USA)
  • Vysokootáčkový dispergátor pro objemy od 50 mililitrů až do 2,5 litru, až 30.000 ot/min: Polytron PT-2500 E (Kinematica AG, Germany)
  • Dvoupaprskový diode-array UV/VIS spektrometr pro statická i dynamická měření UV/VIS spekter v rozsahu 190-1100 nm (záznam celého spektra za 12 milisekund) s termostatovaným držákem kyvet: Specord S600 (Analytic Jena AG, Germany)
  • Atomový absorpční spektrometr s plamennou ionizací: ContrAA 300 (AnalytikJena AG, Germany)

Laboratoř výpočetní chemie

Je určena pro simulace vlastností nových materiálů, biomakromolekul a hybridních komplexních systémů. Stávající softwarové i hardwarové vybavení umožňuje predikci mechanických a elektronických vlastností pevné fáze, širokého spektra fyzikálně chemických vlastností molekul, konformačního chování biomakromolekul, studium účinnosti katalytických procesů a posouzení vzájemné afinity látek.

Laboratoř disponuje výpočetními klastry o celkovém objemu cca 3100 CPU a 7,3 TB RAM a datovými úložišti s celkovou kapacitou více než 80 TB. Kvantově chemické výpočty jsou prováděny s pomocí programů Gaussian, Molpro, Turbomole, VASP, Molcas, Abinit. Pro molekulárně dynamické simulace jsou požívány například programy AMBER, CHARMM, NAMD a GROMACS.

klast

Výukové laboratoře

pc-ucebna

Katedra dále disponuje dvěma výukovými laboratořemi zaměřenými na základní chemické operace a fyzikální chemii (adsorpce, polarimetrie, refraktometrie, viskozita kapalin, měření elektromotorického napětí, vodivosti, stanovení rovnovážných konstant, rychlostních konstant a aktivačních energií chemických reakcí, spektrofotometrie). Studentům je k dispozici také vlastní počítačová učebna špičkově vybavená pro počítačovou chemii a molekulové modelování.