Nanomateriálová chemie

Charakteristika oboru

Studium v doktorském programu nanomateriálová chemie se orientuje zejména na oblast nanomateriálů, kde rozvíjíme metody přípravy a komplexní charakterizace nanomateriálů, hybridních materiálů a nanokompozitů s cílem uplatnit je např. v environmentálních aplikacích, heterogenní katalýze či biomedicínských aplikacích. Vedle experimentálních disciplín také aplikujeme metody výpočetní chemie a molekulového modelovaní s cílem pochopit fyzikálně-chemické jevy na molekulární úrovni a následně navrhnout nové vysoce funkční nanomateriály. Využíváme a dále rozvíjíme široké spektrum výpočetních metod sahající od molekulové mechaniky až po pokročilé metody kvantové chemie či hybridní QM/MM metody. Na vědecké přípravě studentů se podílí erudovaní odborníci jak z Katedry fyzikální chemie (fch.upol.cz), tak i Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (www.rcptm.com)

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu je plně kvalifikován v oblasti nanomateriálové chemie a je schopen tuto multidisciplinární vědní disciplínu samostatně rozvíjet. Student se seznámí s metodami přípravy nanomateriálů způsoby bottom-up a top-down, dále s technikami funkcionalizace nanomateriálů, komplexní velikostní, morfologické, strukturní a povrchové charakterizace nanomateriálů. Získá bohaté znalosti a zkušenosti s využitím a interpretací výsledků tohoto širokého spektra fyzikálně-chemických technik či teoretických a výpočetních přístupů určených ke studiu nanomateriálů. V neposlední řadě se absolvent seznámí s klíčovými aplikacemi nanomateriálů v životním prostředí, biomedicíně, procesech heterogenní katalýzy, fotokatalýzy nebo v oblastech nových obnovitelných zdrojů energie. Dovede pracovat s moderními informačními technologiemi a kriticky zpracovávat informace ze světových odborných databází. Dokáže vést odbornou komunikaci v anglickém jazyce v písemné i ústní formě. Absolvent je kvalifikován pro karierní postup učitele vysoké školy, může se rovněž uplatnit jako samostatný odborný či vedoucí pracovník ve výzkumných ústavech a průmyslu v ČR i zahraničí.

Požadavky k přijímacím zkouškám

Doktorský studijní program v oboru Fyzikální chemie je výběrové studium. U uchazeče předpokládáme dobré studijní výsledky v magisterském studijním oboru, zájem o samostatnou vědeckou práci a praktickou znalost angličtiny. Termíny pro přijímací řízení jsou zveřejněny na stránkách fakulty. V případě zájmu kontaktujte školitele či vedoucího katedry.

Přijímací zkouška je ústní a má obvykle následující části:

Kreditový systém

Ph.D. student je povinen získat během studia dostatečný počet kreditů dle platného studijního programu.

Garant oboru

Garantem doktorského studijního programu Nanomateriálová chemie je profesor Radek Zbořil (nar. 1973), který patří k předním světovým odborníkům v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů na bázi kovů, oxidů kovů a uhlíku (deriváty grafenu, uhlíkové kvantové tečky). Specializuje se na syntézu, vlastnosti a aplikace nanomateriálů v katalýze, technologiích čištění vod, magnetických technologiích, biotechnologiích, senzorických aplikacích a medicíně. Profesor Zbořil je autorem více jak 450 publikací, citační ohlas přes 18 000 citací, h-index 60 (Scopus, srpen 2018). Profesor Zbořil je také autorem nebo spoluautorem řady přehledových článků, kapitol v knihách a zvaným přednášejícím na zahraničních konferencích. Je autorem několika evropských i amerických patentů, z nichž některé byly úspěšně licencovány a technologie zavedeny na trh. Je držitelem řady ocenění (např. Cena Ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky v oblasti VaV), je řádným členem Učené společnosti České republiky a členem redakčních rad časopisů Applied Materials Today (Elsevier) a Scientific Reports (Nature family).

Témata Ph.D. prací a školitelé

Seznam témat doktorských prací.

At our producing service plans one can employ essay authors to get a resources. We promise the very best quality of the newspaper they provide buy research papers