Aplikovaná chemie

Charakteristika

Studijní obor je určen studentům, kteří mají zájem získat základy vysokoškolských znalostí chemie a prohloubit svoje znalosti angličtiny a výpočetní techniky. Hlavní důraz je tak kladen nejen na základní obory chemie ale i na znalosti z oblasti využití výpočetní techniky a důkladnější jazykovou připravenost absolventa. Základní skladba studia je tvořena přibližně 40% výuky věnované moderním chemickým oborům, 20% zaměřenými na výpočetní techniku a 15% na výuku angličtiny včetně odborné terminologie. Výuka chemie je zaměřena převážně na její moderní aplikace v laboratorní a technické praxi. Student se seznámí s moderními instrumentálními metodami a jejich aplikacemi v praxi, a to i přímo v terénu.

Cíle studia

Cílem studia je příprava absolventů se znalostmi moderní chemie a jejích uplatněních v praxi. Důraz je kladen zejména na praktická cvičení a seznámení se s experimentální prací v chemické laboratoři. Studium se zaměřuje dále na prohloubení znalostí z výpočetní techniky a aplikací výpočetní techniky v chemii. Studenti by měli dokonale zvládnout získání a zpracování experimentálních dat a jejich následnou prezentaci a to i v anglickém jazyce. Na rozdíl od studia na vyšších odborných školách obdobného zaměření má absolvent bakalářského studia chemie možnost pokračovat v magisterském studijním programu chemie na PřF UP ve všech nabízených oborech, po splnění předepsaných požadavků.

Profil absolventa

Díky svým širokým znalostem z oblasti chemie, ovládání moderní přístrojové a počítačové techniky a s kvalitními jazykovými schopnostmi nalezne absolvent chemie široké spektrum uplatnění nejen v chemických laboratořích ve všech oblastech státní a podnikatelské sféry včetně zdravotnictví, farmacie a potravinářství, ale i v řídících funkcích v oblasti výroby, zpracování, nakládání, prodeje a likvidace chemických látek. Podpora rozvoje jazykových dovedností absolventa umožní jeho uplatnění v tuzemských i zahraničních organizacích. Studium je také vhodné jako příprava pro studium na zahraniční vysoké škole.

Charakteristika bakalářských prací

Bakalářské práce tohoto programu budou zaměřeny na praktické aplikace fyzikálně-chemických poznatků a jejich využití v chemické i průmyslové oblasti. Student si má ověřit své schopnosti samostatně zvládnout základní instrumentální fyzikálně-chemické postupy a metody při řešení jednoduchých problémů, s nimiž se absolventi mohou setkat v praxi. Vedle klasických a standardních metod to mohou být i nové, dosud nezavedené nebo v praxi málo užívané postupy, jejichž využití může být přínosem. Student by měl prokázat schopnost uceleně zpracovat studovaný problém, od vlastní experimentální práce, přes sběr a zpracování dat až k jejich prezentaci. Bakalářská práce má charakter uceleného pojednání o řešení zadaného problému s definicí cíle a souhrnem výsledků. Důraz bude kladen zejména na kvalitu zpracování a prezentaci dat moderními postupy užívanými v současné výpočetní technice. Součástí obhajoby bakalářské práce, která může být podána v jazyce českém nebo anglickém, bude krátká prezentace výsledků v anglickém jazyce.

Témata bakalářských prací

Aktuální témata naleznete na následující stránce.

Často kladené otázky

Mohu po ukončení studia aplikované chemie pokračovat v magisterském studiu?Ano! Na tento studijní program sice přímo nenavazuje žádný magisterský studijní program, ale po obhájení bakalářské práce a složení SZZ je možno pokračovat v magisterských studijních oborech chemie na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky, jejíž podmínky sdělí studijní oddělení či garanti jednotlivých magisterských studijních oborů chemie. Je nějaké doporučení pro vstupní úrověň angličtiny?Ano. Doporučujeme vstupní úroveň angličtiny minimálně na úrovni A2 (lépe B1). Pokud student této úrovně nedosahuje, může si zapsat odpovídající kurz Kabinetu cizích jazyků PřF nebo se zdokonalovat soukromě.

Garant oboru: prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

Profesor Otyepka je významným odborníkem v oblasti studia struktury a funkce biomakromolekul, vlastností nanomateriálů a práškových materiálů. Publikoval přes 100 vědeckých prací v prestižních vědeckých časopisech, je řešitelem a spoluřešitelem řady národních grantů. Na některých vědeckých projektech spolupracuje přímo s několika světově významnými podniky. Více naleznete v odborných životopisech (na FCH nebo RCPTM) prof. Otyepky.