Fyzikální chemie

Charakteristika oboru

Studium v doktorském programu fyzikální chemie se orientuje zejména na tři základní směry: nanomateriály, molekulové soubory a biomakromolekuly. V oblasti nanomateriálů rozvíjíme metody přípravy a komplexní charakterizace nanomateriálů, hybridních materiálů a nanokompozitů s cílem uplatnit je např. v environmentálních aplikacích, heterogenní katalýze či biomedicínských aplikacích. Vedle experimentálních disciplín také aplikujeme metody výpočetní chemie a molekulového modelovaní s cílem pochopit fyzikálně-chemické jevy na molekulární úrovni a následně navrhnout nové vysoce funkční nanomateriály. Využíváme a dále rozvíjíme široké spektrum výpočetních metod sahající od molekulové mechaniky až po pokročilé metody kvantové chemie či hybridní QM/MM metody. Na vědecké přípravě studentů se podílí erudovaní odborníci jak z Katedry fyzikální chemie (fch.upol.cz), tak i Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (www.rcptm.com).

Profil absolventa

Absolvent studijního doktorského programu je plně kvalifikován v oboru fyzikální chemie a aplikované fyzikální chemie a je schopen tyto disciplíny samostatně rozvíjet. Student se seznámí se širokým spektrem fyzikálně-chemických technik či teoretických a výpočetních přístupů ke studiu molekul, molekulových souborů a nanomateriálů. Dovede pracovat s moderními informačními technologiemi a kriticky zpracovávat informace ze světových odborných databází. Dokáže vést odbornou komunikaci v anglickém jazyce v písemné i ústní formě. Absolvent je kvalifikován pro karierní postup učitele vysoké školy, může se rovněž uplatnit jako samostatný odborný či vedoucí pracovník ve výzkumných ústavech a průmyslu.

Požadavky k přijímacím zkouškám

Doktorský studijní program v oboru Fyzikální chemie je výběrové studium. U uchazeče předpokládáme dobré studijní výsledky v magisterském studijním oboru, zájem o samostatnou vědeckou práci a praktickou znalost angličtiny. Termíny pro přijímací řízení jsou zveřejněny na stránkách fakulty. V případě zájmu kontaktujte školitele či vedoucího katedry. Přijímací zkouška je ústní a má obvykle následující části:

Kreditový systém

Ph.D. student je povinen získat během studia dostatečný počet kreditů dle platného studijního programu.

Garant oboru

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. Garant oboru se věnuje zejména studiu chování a vlastností biomakromolekul (proteinů, DNA a RNA), biologických membrán a fyzikálně-chemickým vlastnostem nových materiálů na bázi uhlíku (grafenu a jeho derivátům, uhlíkovým kvantovým tečkám atp.) s dlouhodobým cílem racionálně navrhovat funkční materiály např. pro senzory, sorpce, katalýzu apod. Věnuje se charakterizaci povrchových vlastností práškových materiálů. Využívá metod počítačových simulací, které také dále rozvíjí (např. metodologie analýzy interních prostorů molekulárních systémů, parametrizace silových polí, vývoj v oblasti metody kvantového Monte Carlo apod.) Mimo tuto činnost se také věnuje spolupráci s průmyslovou sférou v oblasti charakterizace povrchových vlastností práškových materiálů a modelování prostupu látek kůží. Za posledních pět let publikoval přes 100 impaktovaných publikací. Je nositelem ERC Consolidator grantu.

Témata Ph.D. prací a školitelé

Seznam témat doktorských prací.