Témata bakalářských prací

Vypsaná témata bakalářských prací (řazeny abecedně podle příjmení školitelů) pro studenty všech chemických a spřízněných oborů. Máte-li hlubší zájem o bakalářskou práci na naší katedře, neváhejte a kontaktujte garanty jednotlivých prací.

Teoretické práce

Studium struktury a strukturní dynamiky SAM-III riboswitche. doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky glmS riboswitche. doc. Mgr. Pavel Banáš, Ph.D.
Simulations of biological membranes. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Penetration of substances through biological membranes. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
WikiDemonstrations and wikichemicals - Open chemical information. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Internal structure analysis of chemical databases. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Chemical space of substances interacting with the membrane. doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
Non-canonical motifs in hairpin RNA structures. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Protein-DNA interactions. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Unusual conformational substates of DNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Theoretical studies of intermolecular interactions in nucleic acids. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Theoretical studies of functional motifs in non-coding RNA. doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky guanine sensing riboswitche. Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
Studium struktury a strukturní dynamiky preQ riboswitche. Mgr. Petra Kührová, Ph.D.
Studium rozkladu polutantů na nanočástici železa. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Studium oxidace grafenu pomocí ab initio výpočtů kombinovaných s molekulovou mechanikou. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Adsorpční vlastnosti dichalkogenidů přechodových kovů. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Study of hydrogen evolution reaction catalysis for chosen 2D materials. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Study of oxidation of transition metal dichalcogenides. Mgr. Petr Lazar, Ph.D.
Influence of structural characteristics of defects on the reactivity of fluorographene. doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.
Simulations of XPS spectra of 2D materials based on graphene. doc. RNDr. Miroslav Medveď, Ph.D.
Analýza transmembránových pórů. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Struktura a vlastnosti uhlíkových teček. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Modelování absorpčních a emisních spekter uhlíkových teček. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.
Strukturní dynamika G-kvadruplexů. Mgr. Petr Stadlbauer
Vliv silového pole na strukturní a konformační chování nukleových kyselin. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.
Conformatinal dynamics of protein-DNA complexes. Mgr. Marie Zgarbová, Ph.D.

Experimentální práce

Synthesis and characterization of graphene derivatives doped with single metal atoms. Dr. Aristeidis Bakandritsos
Chemické modifikace nanočástic železa pro pokročilé environmentální aplikace. Mgr. Jan Filip, Ph.D.
Sledování interakce nanomateriálů na bázi Fe s vybranými látkami v životním prostředí. Mgr. Jan Filip, Ph.D.
Studium přípravy a stabilizace nanočástic kovů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace nanočástic nerozpustných sloučenin kovů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy a stabilizace kompozitů s obsahem nanočástic kovů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium katalytické aktivity nanomateriálů na bázi kovů a jejich sloučenin. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium přípravy povrchových vrstev s obsahem nanomateriálů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Studium smáčivosti pevných povrchů. doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.
Využití reometrie pro analýzu a charakterizaci roztokových vlastností biopolymerů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Měření a charakterizace pevnostního chování materiálů. prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Sledování kvality podzemních vod v závislosti na poloze zdroje vody. doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
Vliv polohy zdroje podzemní vody a ročního období na kvalitu vod. doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
Vyhodnocení účinnosti technologického procesu na čistírně odpadních vod. doc. RNDr. Taťjana Nevěčná, CSc.
Syntéza nanočástic a nanokompozitních materiálů na bázi ušlechtilých kovů pro katalytické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Syntéza nanočástic stříbra a nanokompozitních materiálů na bázi stříbra pro biologické aplikace. doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.
Příprava substrátů na bázi stříbra a zlata pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Příprava kompozitů oxidů kovů a nanočástic vzácných kovů pro katalytické aplikace. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Aplikace materiálů na bázi železa pro čištění vod. doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.
Analýza cirkulujících nádorových buněk pomocí Ramanovy spektroskopie. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.
MA-SERS  v analýze nukleových kyselin. RNDr. Václav Ranc, Ph.D.
Příprava biodergradabilních vláken pomocí elektrostatického zvlákňování. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Studium přípravy a základních částicových charakteristik vysoce koncentrované disperze nanočástic stříbra. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Studium přípravy nanočástic vzácných kovů v disperzi a jejich následný převod do pevné fáze. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
Depozice nanočástic stříbra na pevné substráty a studium jejich uvolňování. RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.